Polityka prywatności i plików cookies 

 

 

Polityka prywatności i plików cookies 

Data aktualizacji: 25.10.2023 r.  

 1. ZAKRES ORAZ CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Avant Productions &  Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych.  

 1. Polityka Prywatności ma na celu umożliwiać Tobie zaznajomienie się z najważniejszymi informacjami  dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Avant Productions & Records spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.  
 2. Polityka Prywatności dostarczy Tobie informacji o celach przetwarzania danych, o czasie ich  przechowywania. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych.  Dowiesz się również jakie prawa Tobie przysługują oraz jak z nich możesz skorzystać. W Dziale zatytułowanej „COOKIES I NARZĘDZIA WDROŻONE NA STRONIE” uzyskasz wiedzę na temat  zapisywanych na Twoim urządzeniu, w trakcie korzystania z serwisów Administratora, zwanych dalej  Witrynami lub stronami internetowymi.  
 3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej  do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna  to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie  identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator  internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Tym samym spełniony zostaje fundamentalny obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.  Informacje tutaj zawarte pozwolą Tobie lepiej pełnić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. 

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych i operatorem Witryn internetowych jest Avant Productions &  Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 20 lok. 107, 01- 161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821201, REGON:  385305959, NIP: 5272917152. Z Administratorem możesz się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty  tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: doc@avantgroup.pl

III. DEFINICJE 

1) Administrator – Avant Productions & Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Warszawie, adres: ul. Obozowa 20 lok. 107, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821201, REGON: 385305959, NIP: 5272917152  

2) Klient: 

 1. a) osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu  działalność gospodarczą lub zawodową, ale tylko wtedy, gdy umowa zawierana z Administratorem jest  bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że nie posiada 

ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej  przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej, 

 1. b) osoba dokonująca zamówienia i zawierająca umowę z Administratorem, w tym za pośrednictwem  Witryn internetowych oraz mailowo i telefonicznie na własną rzecz lub na rzecz Uczestnika. 3) Uczestnik – osoba zapisywana na kurs organizowany przez Administratora,  

4) Klient biznesowy:  

 1. a) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu  cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera a  Administratorem umowę cywilnoprawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą oraz  gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na  podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
 2. b) dokonująca zamówienia i zawierająca umowę z Administratorem, w tym za pośrednictwem Witryn  internetowych oraz mailowo i telefonicznie na własną rzecz lub na rzecz  Pracowników/Współpracowników Klienta biznesowego.  

5) Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu  cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera a  Administratorem umowę cywilnoprawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z  treści umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z  przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

6) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z materiałów udostępnionych na Witrynie internetowej  Administratora, 

6) Witryny (strony) internetowe – platformy internetowe utworzone i prowadzone przez Administratora, przez  które możliwe jest nawiązanie kontaktu z Administratorem, rezerwacja oferowanych przez niego Usług i  Produktów oraz zakup Usług i Produktów: 

7) Sklep internetowy – platforma internetowa utworzona i prowadzona przez Administratora w ramach Witryny  internetowej, o której mowa w pkt. 6 lit b powyżej, na której możliwe jest dokonanie zakupu produktów i  usług oferowanego przez Administratora. 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z: 
 2. Nawiązywaniem kontaktu z Tobą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych na podstawie zgody  w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w celu  zapewnienia komunikacji między Administratorem i Użytkownikiem). Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości 

numer telefonu 

inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji 

imię i nazwisko 

 1. Złożeniem i realizacją zamówienia na produkty i/lub usługi – art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie  danych w związku z wykonywaniem działań w celu zawarcia umowy i wykonania umowy zawieranej  poprzez złożenie zamówienia). Zakres przetwarzanych danych: 

adres zamieszkania 

adres 

adres e-mail 

numer telefonu 

imię i nazwisko,  

w przypadku Klienta, Klienta biznesowego, Kontrahenta dodatkowo:  

NIP 

dane o prowadzonej działalności gospodarczej

 1. Wystawieniem faktury oraz realizacją obowiązków w zakresie rozliczeń prawnopodatkowych – art. 6  ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych, jeżeli jest ono konieczne do wywiązania się przez  administratora z obowiązków wynikających z prawa). Zakres przetwarzanych danych: dane dotyczące działalności gospodarczej 

imię i nazwisko 

adres 

NIP 

 1. Rozpatrzeniem reklamacji oraz rozpatrzeniem odstąpienia od umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (przetwarzanie danych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności  zmierzających do zawarcia umowy) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych, jeżeli jest ono  konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa). Zakres  przetwarzanych danych: 

dane zawarte w treści reklamacji, 

imię i nazwisko 

adres zamieszkania 

numer telefonu 

adres e-mail 

numer rachunku bankowego 

 1. Celem marketingowym (w tym przesyłanie newsletter) – art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielenie zgody na  otrzymywanie informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie  uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów)).Zakres  przetwarzanych danych: 

adres e-mail 

imię i nazwisko 

nazwa konta na platformie Instagram 

 1. Ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez administratora prawnie uzasadnionego interesu w tym  przypadku pozwalającego ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób  korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).Zakres przetwarzanych danych: wszystkie dane wymienione w pkt. od 1 do 5 powyżej 
 2. Zabezpieczenia informacji, mogących służyć w związku z wykazywaniem faktów – art. 6 ust. 1 lit.  f RODO (przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez administratora prawnie  uzasadnionego interesu w tym przypadku pozwalającego ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub  bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów). Zakres  przetwarzanych danych: 

wszystkie dane wymienione w pkt. od 1 do 5 powyżej 

 1. Zarządzania stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z  korzystaniem ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji  przez administratora prawnie uzasadnionego interesu w tym przypadku podejmowanie czynności  których celem jest optymalizacja strony). Zakres przetwarzanych danych: 

IP 

zachowanie na stronie 

 1. Zarządzania profilami administratora w social mediach – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych  osobowych w celu realizacji przez administratora prawnie uzasadnionego interesu w tym przypadku zarządzanie profilem na danej platformie), art. 6 ust. 1 lit a RODO (przetwarzanie danych w związku z  udzieleniem zgody). Zakres przetwarzanych danych: 

dane związane z korzystaniem z danej platformy społecznościowej 

 1. Wykorzystaniem cookies na stronie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych w związku z  udzieleniem zgody). Zakres przetwarzanych danych:

IP 

zachowanie użytkownika na stronie 

 1. Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie). Zakres przetwarzanych danych: 

zakres zgodny z przepisami prawa w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na  administratorze 

 1. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, OKRES  PRZETWARZANIA DANYCH 
 2. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,  spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Przestrzegając zasad  dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były:  
 3. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób  niezgodny z tymi celami,  
 4. c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,  
 5. e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie  dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,  
 6. f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę  przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,  zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.  
 7. Administrator przetwarza dane osobowe osób niepełnoletnich, dokładając najwyższych starań, aby dane te  były odpowiednio zabezpieczone.  
 8. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich  dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu  przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności  przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania.  
 9. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do  celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych  osobowych. W tym celu dokonują cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych  osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia  
 10. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez nich dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i  posiadanych możliwości dokonują ich uaktualnienia.  
 11. Dane osób wskazanych w Dziale IV powyżej mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz  podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w  zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym  podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorami przetwarzają dane  osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne),  zapewniając adekwatne środki bezpieczeństwa dla powierzonych danych osobowych.  
 12. Administrator nie będzie przetwarzał danych osób wskazanych w Dziale IV powyżej w sposób  zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu, z wyłączeniem danych osób przetwarzanych w  ramach Witryn internetowych i kursów oferowanych przez Avant.  
 13. Okres przetwarzania przez nas danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane  przetwarzane są wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie  dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

3 lub 6 lat + 1 rok

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy  obie strony są przedsiębiorcami, czy nie; 

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych  na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być  przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

do czasu skutecznego wniesienia  sprzeciwu lub osiągnięcia celu  przetwarzania

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu administratora;

do czasu zdezaktualizowania się lub  utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów  administrowania stroną internetową;

do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie  Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania  zgody. 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
 2. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:  

1.1. dostępu do danych — uzyskania od właściwego Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane  osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz  uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub  kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub  o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec  takiego przetwarzania (art. 15 RODO);  

1.2. otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia  jest bezpłatna, a za kolejne kopie właściwy Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości,  wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

1.3. sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub  uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);  

1.4. usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli właściwy Administrator nie ma już  podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17  RODO);  

1.5. ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:  a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający  właściwemu Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,  

 1. b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu,  żądając ograniczenia ich wykorzystywania,  
 2. c) właściwy Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane  dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  
 3. d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy  prawnie uzasadnione podstawy po stronie właściwego Administratora są nadrzędne wobec podstaw  sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;  

1.6. przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się  do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła właściwemu  Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są  przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są  przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);  

1.7. sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych  celach właściwego Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec  profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do  przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą 

ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);  

1.8. wycofania zgody – prawo wycofania udzielonej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu  na zasadność przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody na  przetwarzanie danych osobowych wymaga wysłania maila bezpośrednio na adres administratora wskazany  na początku tego dokumentu. 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza  przepisy. Skargi można składać w formie:  

2.1. pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

2.2. elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP.  

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale dla:  

3.1. Klientów, Uczestników, Klientów biznesowych, Użytkowników – stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na  zadane pytanie i/lub warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a  odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora,  

3.2. Współpracowników Administratora – stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub  warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania  danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora,  

3.3. Kontrahentów – stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub warunek realizacji umowy  cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację  umowy przez Administratora.  

 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wymóg ich podania wynika z przepisów prawa. 5. Więcej informacji o przysługujących prawach Klient, Kontrahent, Użytkownik może otrzymać kontaktując się  z Administratorem przetwarzania danych osobowych. 

VII. ODBIORCY DANYCH 

 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Administrator lub z  których usług korzysta w związku z prowadzeniem strony internetowej oraz profili Administratora w  mediach społecznościowych. 
 2. Podmioty trzecie, z którymi współpracuje Administrator lub z których usług korzysta przetwarzają dane w  Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku  przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują  takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in.  poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. 
 3. Listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy zawiera poniższa tabela: 

WooCommerce, Smarthost 

Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego  oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).

PayU SA, PayPo Sp. z o.o., 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Dostawca szybkich płatności internetowych.

MailerLite Limited 

Dostawca newslettera.

Facebook (Meta) 

Narzędzie marketingowe.

Manychat Inc. 

Narzędzie marketingowe, służące do automatyzacji wiadomości  w mediach społecznościowych

Instagram (Meta) 

Narzędzie marketingowe.

Google LLC 

Narzędzie marketingowe.VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 

 1. Na podstawie Twoich danych osobowych Administrator może dokonywać profilowania, czyli automatycznej  oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie. Analizowane w ten sposób dane mają charakter  anonimowy.  
 2. Celem profilowania jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach  analitycznych i profilowania. Administrator wykorzystuje na stronie internetowej pliki cookies oraz 

narzędzia analityczne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji  prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu  bezpośredniego swoich usług. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji,  ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. 

 1. Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na  sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobne skutki. 
 2. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego,  w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli wcześniej zgłosisz Administratorowi sprzeciw wobec  przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz udzieloną w tym zakresie zgodę. 
 3. SOCIAL MEDIA 
 4. Strona internetowa zawiera wtyczki przekierowujące do prowadzonych przez Administratora profili na platformach społecznościowych, których to profili jesteśmy Administratorem. Dane przekazane  Administratorowi przez Ciebie takie jak imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na  Twoim profilu, przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i  interakcji z obserwatorami. 
 5. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności  wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik. 
 6. Masz możliwość uniemożliwienia portalom społecznościowym pozyskiwania informacje o Twojej  działalności. W tym celu powinieneś wylogowywać się z profili oraz korzystać z przeglądarki w trybie  incognito. 
 7. Zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych określa dostawca danej platformy  społecznościowej. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych  celach. 
 8. Polityki prywatności platform na których mamy profile: Instagram  https://www.instagram.com/gosialeitner/. Polityka prywatności platformy:  https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 9. Newsletter 
 10. W celu wysyłki newslettera przetwarzamy, na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, Twoje dane  takie jak: imię, nazwisko, e-mail i Twoja nazwa na Instagramie. Dane te zostały podane przez Ciebie w  formularzu zapisu na newsletter. Subskrybcja newslettera wymaga potwierdzenia jej przez Ciebie co będzie  możliwe po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Przekazane Administratorowi w celu wysyłania newslettera  Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państwa trzeciego poza Unią  Europejską. Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe podane podczas zapisania się do  newslettera następującym podmiotom:  
 11. a) serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu,  b) dostawcy usługi poczty elektronicznej,  
 12. c) dostawcy usługi newslettera, 
 13. d) osobom trzecim świadczącym Administratorowi na podstawie zawartych umów usługi wsparcia przy  wysyłaniu newslettera. 
 14. Dostawcą usług newslettera zapewniającym także ochronę danych jest: MailerLite Limited, Ground Floor,  71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod  linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i oświadczenie dotyczące  bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement
 15. System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją newslettera. 4. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne i następuje na podstawie  Twojej zgody. Jest ono jednak niezbędne do wysłania przez Administratora newslettera, a także w celu  wysłania Tobie informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie uzasadnionego  interesu Administratora oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. 5. Zakończenie wysyłania Tobie newslettera nastąpi w związku z podjęciem decyzji przez Administratora o  zakończeniu wysyłania newslettera lub w momencie zakończenia przez Ciebie subskrybcji, co wymaga od  Ciebie kliknięcia aktywnego linku z informacją „Wypisuję się z newslettera”. Dane dotyczące subskrypcji  newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony interesu Administratora przed  potencjalnymi roszczeniami.
 16. Zakończenie wysyłania newslettera może nastąpić także w przypadku braku aktywności subskrybenta przez  1 rok. W takim przypadku subskrybent zostanie usunięty przez Administratora z listy subskrybentów. 7. W odniesieniu do przetwarzanych danych w związku z subskrybcją newslettera zachowujesz wszystkie  prawa wskazane w Dziale VI.  
 17. COOKIES I NARZĘDZIA WDROŻONE NA STRONIE 
 18. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (z późn. zm.)  informujemy Ciebie, iż strona internetowa korzysta z technologii plików tzw. „cookies”. 2. Pilki cookies to niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych  osób je odwiedzających przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Strony mają wgląd wyłącznie  do tych plików cookies, które same wytworzyły – w celu prawidłowego i pełnego funkcjonowania witryny  na Twoim urządzeniu, na którym je przeglądałeś. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego  urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.  Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  
 19. a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony  internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,  
 20. b) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej podstronie strony  internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,  
 21. c) określania profilu Użytkowników w celu wyświetlania im dopasowanych ofert marketingowych,  d) obserwacji zachowań Użytkowników na stronie internetowej w celu ułatwienia im poruszania się po  nich. 
 22. Informacja o stosowaniu plików cookies wyświetla się podczas pierwszej wizyty na stronie. Warunkiem  działania „cookies” zawsze jest ich akceptacja przez Ciebie oraz nieusuwanie ich z dysku. Większość  przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookies. Masz prawo  do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.  
 23. Technologie śledzące wykorzystywane przez naszą stronę:  
 24. a) wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili, 
 25. b) narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META (Facebook) Piksel, ManyChat. META (FACEBOOK) PIKSEL 
 26. META (Facebook) Piksel to krótki kod umieszczany na stronie internetowej, który pozwala mierzyć  skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.  2. META (Facebook) Piksel jest przez nas wykorzystywana jako narzędzie analityczne. Pozwala nam na  kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi  działaniami. 
 27. Dane które zbieramy przy pomocy tego narzędzia są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w  Internecie). Dostawca może łączyć zbierane przez nas dane z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach  korzystania przez Ciebie z jego platformy. 
 28. META (Facebook) Piksel wspiera Administratora w ocenie skuteczności reklam, pozwala dotrzeć do  określonej grupy odbiorców i pokazuje reakcje odbiorców na działania Administratora. 5. Więcej informacji o narzędziu możesz przeczytać na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

XIII. GOOGLE ANALYTICS 

 1. Google Analytics to usługa Google, która zapewnia statystyki i podstawowe narzędzia analityczne do pomiaru zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz w aplikacjach.
 2. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają  przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez Użytkownika. Informacje o plikach cookies i  możliwościach ich wyłączenia zostały omówione w odrębnie w Dziale XI niniejszej Polityki.  
 3. Dane zbierane przez Google Analytics są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie). Dostawca może łączyć zbierane przez nas dane z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania  przez Ciebie z jego przeglądarki i/lub jego usług. 
 4. Z narzędzia Google Analytics Administrator korzysta na potrzeby analizy korzystania ze strony przez jej  Użytkowników oraz ulepszania strony zgodnie z preferencjami Użytkowników. Uzyskane statystyki  umożliwiają Administratorowi dopasowanie oferty do Użytkowników. 
 5. Więcej informacji o narzędziu możesz przeczytać na stronie dostawcy po kliknięciu w link:  https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 6. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod  linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .  

XIV. MANYCHAT 

 1. ManyChat używamy, jako narzędzie do wspierające usprawnianie komunikacji z odbiorcami w mediach  społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych działaniach marketingowych. Narzędzie to pozwala na  wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej treści do zainteresowanych tymi treściami i  materiałami odbiorców. 
 2. W zależności od celu wykorzystywania, ManyChat może pełnić rolę administratora danych oraz podmiotu  przetwarzającego dane. Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach  bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki: 
 3. a) https://manychat.com/legal/dpa
 4. b) https://manychat.com/legal/privacy
 5. c) https://manychat.com/legal/service-providers
 6. Zasady przetwarzania danych przez Manychat stanowią integralną część umowy z dostawcą narzędzia  (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos ). 
 7. ManyChat może przetwarzać:  
 8. a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail),  
 9. b) publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych,  
 10. c) powiązane strony i konta,  
 11. d) dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików  cookies, dane przeglądarki)  
 12. e) inne. 
 13. Źródłem pozyskiwania wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przez Administratora  oraz Użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje połączonych  przez Administratora stron (np. Facebook, Instagram) i innych aplikacji określonych na stronie  http://www.apps.manychat.com/
 14. Administrator nie może przesłać Tobie wiadomości i materiałów z wykorzystaniem ManyChat bez udzielenia  przez Ciebie zgody Administratorowi na wysłanie wiadomości. Proces udzielenia takiej zgody następuje w  trakcie pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu ManyChat. Aby otrzymać od Administratora wiadomość  wysłaną za pośrednictwem ManyChat, musisz kliknąć w komunikat „Subscribe to ourupdates” lub inny o  tym samym znaczeniu na początku komunikacji z ManyChat.  
 15. Dane osobowe w związku z korzystaniem przez Administratora z ManyChat mogą być przekazywane poza  Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. ManyChat stosuje też  odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych. ManyChat korzysta także z podprocesorów,  którym mogą zostać przekazane dane osobowe w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich  podmiotów znajdziesz tutaj: https://manychat.com/legal/service-providers
 16. ManyChat przetwarza dane do czasu rozwiązania umowy, a jako administrator do czasu rezygnacji z  otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich  przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń
 17. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFILE NA FACEBOOKU I  INSTAGRAMIE 
 18. Dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora w serwisach Meta będą przetwarzane zgodnie  z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami  określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”). 
 19. Dane te uzyskaliśmy od Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2,  Irlandia) oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram. 3. Przetwarzam dane osobowe osób, które: 
 20. a) dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 21. b) skorzystały z opcji wysłania wiadomości lub chat celem skontaktowania się z Administratorem; c) zareagowały na post, relację, rolkę lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
 22. a) w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz  informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji,  które organizuję oraz swojej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami  związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook  i Instagram (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa  z art. 6 ust. 1 lit f. RODO), 
 23. b) w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z  fanpage, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 24. d) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 25. e) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami  (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 26. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników: a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na  ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, b) inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook lub Instagram, w tym wizerunek  (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone), 
 27. c) inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację  Messenger lub chat, 
 28. d) anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki  plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z  danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i  przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a. 
 29. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym: a) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane  do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, 
 30. b) dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas  równy okresowi przedawnienia tych roszczeń, 
 31. c) dane osobowe gromadzone przez Facebook i Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w  aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach  określonych regulaminem tych platform; 
 32. d) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook  Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook; 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie  Administratora.  
 33. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie  zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne  środki bezpieczeństwa.  
 34. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia  ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu.  
 35. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych  osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
 36. Informujemy Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie  wpływała. 
 37. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook i Instagram,  Meta Platforms Ireland Ltd. Może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego  zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Nie martw się jednak,  że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Meta oświadczył, że wdrożył  standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta  oznacza, że Twoje dane są bezpieczne.

XVI. TREŚCI Z ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW 

Administrator na swojej stronie internetowej ma prawo umieszczać treści z zewnętrznych serwisów, które to  serwisy mogą również odnotowywać informację o odtworzeniu przez Ciebie treści na stronie Administratora.  Jeśli nie chcesz, by serwis wiedział o odtworzeniem przez Ciebie treści w ramach strony Administratora przed  odtworzeniem tej treści wyloguj się z konta, jeżeli posiadasz takowe w serwisie. 

XVII. LOGI SERWERA 

 1. Korzystanie ze strony Administratora wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się  strona. 
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład:  adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego  korzystasz. 
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są  wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. 
 4. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania  serwerem. 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Treści umieszczone na stronie Administratora oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych Administratora są przejawem własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot praw autorskich Administratora. 
 2. Treści zamieszczone na stronie Administratora mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują  indywidualnej porady eksperckiej. 
 3. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora.
 4. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem  się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. 
 5. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania ze strony Administratora w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 6. W przypadku wątpliwości co do charakteru prawnego udostępnionej treści oraz tego, w jaki sposób zgodnie  z prawem możesz z niej korzystać, napisz wiadomość na adres email Administratora (adres e-mail wskazany  na początku tego dokumentu), a otrzymasz odpowiedź.  
 7. Treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie. Data aktualizacji Polityki prywatności jest podana na  początku dokumentu.