Regulamin serwisu

Regulamin sprzedaży Produktów Digitalowych

za pośrednictwem strony https://gosialeitner.com

1. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z

Produktów dostępnych za pośrednictwem Platformy.

1.2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności oraz Cennik.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją

postanowień Regulaminu jest Avant Productions & Records spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o

zasady wskazane w Polityce Prywatności.

2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1. Administrator – właściciel i administrator Platformy: Avant Productions & Records

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa

20 lok. 107, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821201, REGON: 385305959,

NIP: 5272917152.

2.2. Platforma – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Administratorem a

Użytkownikami w zawarciu Umowy na dostęp do Produktów (w tym Kursów i

produktów cyfrowych). Adres internetowy Platformy to https://gosialeitner.com wraz

jego subdomenami i dedykowanymi stronami produktowymi (landing page).

2.3. Kurs – odpłatna usługa szkoleniowa, realizowana przez Administratora wyłącznie

drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, udostępniana Użytkownikowi po

zawarciu Umowy na dostęp do odpowiedniego Produktu.

2.4. Umowa – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, zawierana przy wykorzystaniu

Platformy.

2.5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za

pośrednictwem Platformy.

2.6. Materiały – jeden lub kilka plików cyfrowych zawierających w szczególności nagrania

wideo lub inne treści będące składnikiem Produktu.

2.7. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem

do Produktu.

2.8. Spotkania – grupowe konsultacje i mentoringowe z prowadzącym Kurs (w

szczególności Małgorzatą Leitner) odbywające się z Użytkownikami.

2.9. Produkty – Usługi Cyfrowe oraz Treści Cyfrowe udostępniane za pośrednictwem

Platformy w pakiecie ramach Kursu lub osobno niezależnie od Kursu.2.10. Cennik – plik stanowiący załącznik do Regulaminu zawierający ceny poszczególnych

Produktów.

2.11. Świadczenie usługą drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez

wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na

indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane

te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo

telekomunikacyjne.

2.12. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym

karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający

Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Administratora.

2.13. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Administratora podmiot świadczący

usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową,

płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

2.14. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia

teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy

wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w

szczególności poczta elektroniczna.

2.15. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez

Użytkownika podczas Rejestracji na Platformie lub nadanych przez Administratora,

wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

2.16. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego

Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora, po dokonaniu

Rejestracji.

2.17. Treść Cyfrowa – dane (Produkty) wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w

szczególności ebooki oraz nagrania audio i video;

2.18. Usługa Cyfrowa – usługi (Produkty) pozwalające Użytkownikowi będącemu

konsumentem na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych

w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały

przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, inne

formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, w szczególności dostęp do

społeczności, konsultacje i udział w szkoleniach i Kursach;

3. Postanowienia ogólne

3.1. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób

prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej oraz niepełnoletnia osoba

fizyczna, która ukończyła 13 lat pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rodziców

lub opiekunów prawnych.3.2. Użytkownik będący osobą niepełnoletnią, która ukończyła 13 lat może korzystać z

Platformy i dokonywać zakupu Produktów tylko za uprzednią zgodą wyrażoną przez

rodzica lub opiekuna prawnego.

3.3. Do korzystania z Platformy wymagane są dostęp do Internetu, standardowe urządzenia

oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie

aktywnej skrzynki pocztowej e-mail.

3.4. Materiały zamieszczone na Platformie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych

elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na

stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora.

Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności

przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych

i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z

tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

3.5. Użytkownicy mogą korzystać z Platformy tylko w zgodzie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3.6. Zaakceptowanie podczas Rejestracji, bądź zakupu Produktów check box’a

potwierdzającego osiągnięcie przez Użytkownika pełnoletności, bądź w przypadku

braku osiągnięcia pełnoletności – uzyskania zgody rodzica bądź opiekuna prawnego

Użytkownika, stanowi wiążące oświadczenie woli pociągające za sobą wszelkie

konsekwencje prawne, w tym obowiązek zapłaty za dostarczone Użytkownikowi

Produkty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawdą

zaakceptowanie check box’a przez Użytkownika.

4. Rejestracja

4.1. Korzystanie z Produktów możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika.

Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. W celu Rejestracji konieczne jest podanie przez

Użytkownika w formularzu następujących danych: i) imienia i nazwiska oraz

opcjonalnie nazwy firmy, ii) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod

pocztowy, miasto), iii) adresu e-mail. Podczas Rejestracji Użytkownik musi

zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich

treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Administratora.

4.2. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi przez Administratora jest zaakceptowanie

check box’a potwierdzającego osiągnięcie pełnoletności, bądź w przypadku braku

osiągnięcia pełnoletności przez Użytkownika – uzyskanie zgody rodzica albo opiekuna

prawnego na Rejestrację.

4.3. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez

Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Platformie, założenia

Konta i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

4.4. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających

bezpieczne korzystanie z konta na Platformie, w tym do nieujawniania innym osobom

loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkiedziałania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do

niego hasłem uważa się za działania Użytkownika.

5. Konto Użytkownika

5.1. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego

utworzy dla Użytkownika w ramach Platformy unikalne Konto przypisane do adresu

email wybranego przez Użytkownika.

5.2. Użytkownik podając adres email w ramach Platformy oświadcza, iż adres e-mail nie

narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór

adresu e-mail, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora.

5.3. Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie email, a

utworzone w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w ramach Platformy

lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona

sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub

uzasadnione interesy Administratora. O odmowie utworzenia Konta Administrator

poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie.

5.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest

adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie

trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody

wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

6. Licencja na Produkty

6.1. Za pośrednictwem Platformy Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Kursu

lub pojedynczych Produktów.

6.2. Dokonując zakupu Kursu lub Produktu, Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna,

ograniczona w czasie licencja na korzystanie z wybranego Produktu.

6.3. Licencja udzielana jest na czas wskazany w opisie Kursu lub Produktu. Sprzedaż Kursu

lub Produktu może być ograniczona czasowo w sposób określony na Platformie.

6.4. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.

6.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres

poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

6.6. Kurs lub Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez

łącze internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik miał możliwość korzystania z

niego. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika

wiadomość email, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do korzystania z Kursu

lub zakupionych Produktów.

6.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto na Platformie.

7. Płatności

7.1. Użytkownik dokonuje zapłaty ceny za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu

Płatności.7.2. Ceny poszczególnych Produktów udostępnianych w ramach Kursu określone są w

Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu.

7.3. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności ryczałtowej

z góry.

7.4. Cena jest opłatą za całość Produktów tj. Usług i Treści cyfrowych. Sprzedaż Kursu nie

może być podzielona na segmenty ani moduły. Użytkownik otrzymuje dostęp do

wszystkich zasobów szkoleniowych niezwłocznie po złożeniu zamówienia na Produkt.

7.5. Ceny poszczególnych Produktów sprzedawanych osobno poza Kursem określone są w

Cenniku stanowiącym załącznik do Regulaminu. Ceny Produktów oferowanych

pojedynczo mogą znacznie różnić się od cen pakietowych.

7.6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia

2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub

Operatora Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi

instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących

się na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Administratora.

Administrator nie świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych.

7.7. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie

osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który

następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się

wyłącznie jej uprawniony posiadacz.

7.8. Administrator udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu

Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu

Płatności, Administrator nie ma do nich dostępu.

7.9. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na

stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z

zasadami określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku

dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych

stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie

zostać zrealizowana.

7.10. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami

Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Administrator nie ponosi

odpowiedzialności za ich prawidłowość.

7.11. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez

Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności

transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z

powyższych względów realizacji płatności może odmówić Administrator. Operator

Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności

finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą

w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki

świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy

ryzyka.7.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności

lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu

przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie

w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności

spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych

danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za

opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub

Operatora Systemu Płatności.

7.13. Wszystkie ceny podane na Platformie, są cenami brutto, to jest zawierają VAT (podatek

od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Faktury VAT wystawiane są

na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do

faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Administrator może na życzenie

Użytkownika obciążyć go odwrotnym obciążeniem VAT (reverse charge). W takim

wypadku Użytkownik zobowiązany jest przed zakupem Produktu poinformować o tym

fakcie Administratora i podać w procesie zamówienia swój numer VAT EU.

8. Zasady korzystania z Produktów

8.1. Materiały i Produkty udostępniane za pośrednictwem Platformy w ramach Kursu,

odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.2. Produkty mogą obejmować Usługi i Treści Cyfrowe, lub mieć charakter mieszany. Jeżeli

Produkt ma charakter mieszany, przyjmuje się że stanowi on Usługę Cyfrową, z

zastrzeżeniem postanowień Regulaminu. Zakres świadczenia Administratora w ramach

Produktu określony jest każdorazowo w podsumowaniu zamówienia na Platformie.

8.3. Użytkownik może korzystać z zakupionego Produktu na własny użytek i zgodnie z jego

przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w

ramach Platformy w celu zapoznania się z treścią utworu.

8.4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w

całości lub we fragmentach), w tym udostępnionych w jego ramach Materiałów lub do

dokonywania innego rodzaju modyfikacji (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).

Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie

publiczne.

8.5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie

korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem.

W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego

tytułu względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii

Produktu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

8.6. Użytkownik jest obowiązany korzystać z Platformy w sposób niezakłócający

korzystania z Produktu przez pozostałych Użytkowników, nienaruszający

jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie nafunkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego

oprogramowania.

8.7. Użytkownik nie ma prawa podejmować prób pobierania Produktu na własny nośnik,

podczas gdy Administrator nie zapewnia takiej możliwości.

8.8. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Platformy ani Konta Użytkownika do

prowadzenia działań marketingowych.

8.9. Wyniki demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez

Administratora są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów

i szkoleń na Platformie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są

typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki.

Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności,

etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności

w stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników.

8.10. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Użytkownika przez

Administratora koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów oraz udostępnionych

Materiałów, w tym w szczególności wykonywanie powierzonych zadań, w tym

samodzielnych ćwiczeń, aktywne uczestnictwo w prowadzonych zajęciach

interaktywnych i samodzielna praca w sposób wskazywany przez Administratora.

8.11. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do

Platformy lub Produtków w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów

obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu, zachowania niezgodnego z dobrymi

obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz niezgodnego z przeznaczeniem

wykorzystania Materiałów lub Materiałów dodatkowych. Z powodów określonych w

zdaniu pierwszym Administrator może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę ze

skutkiem natychmiastowym.

9. Usługi Cyfrowe

9.1. Produkty będące Usługami Cyfrowymi mogą obejmować m.in:

9.1.1. Możliwość uczestnictwa w Spotkaniach zgodnie z harmonogramem określonym

w warunkach Produktu;

9.1.2. Dostęp do zamkniętej społeczności (np. Facebook);

9.1.3. Możliwość kontaktu elektronicznego (email, Instagram) z osobami prowadzącymi

Kursy (w szczególności Małgorzatą Leirner). Odpowiedzi na pytania Uczestników

zostaną udzielone w czasie Spotkań pod warunkiem wysłania pytania co najmniej

24 godziny przed terminem Spotkania. Administrator zastrzega sobie możliwość

udzielenia odpowiedzi wyłącznie na wybrane pytania.

9.2. Spotkania w ramach Kursów odbywają się w grupach liczących od 5 do 50 osób. Ma to

na celu zapewnienie optymalnej jakości interakcji i dostosowania poziomu

merytorycznego do potrzeb uczestników. W sytuacji, gdy liczba zarejestrowanych

Użytkowników Kursu przekroczy 50 osób, Administrator zastrzega sobie prawo dopodziału Użytkowników na mniejsze grupy robocze. Podział ten będzie

przeprowadzony w taki sposób, aby każdy Użytkownik miał możliwość uczestnictwa

w spotkaniach i korzystania z zasobów kursu na równych zasadach. Administrator

zobowiązuje się do zorganizowania spotkań dla każdej z utworzonych grup, z

zachowaniem tej samej jakości i zakresu tematycznego kursu.

9.3. Użytkownicy otrzymują informacje o terminach Spotkań za pośrednictwem wiadomości

email. Terminy Spotkań ustalane są przez Administratora.

9.4. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany i/lub odwołania ustalonego terminu

Spotkania tylko z przyczyn niezależnych od Administratora (np. nagła choroba).

Odwołane Spotkanie zostanie przeprowadzone w innym, ustalonym przez

Administratora terminie.

9.5. Udział w Spotkaniach jest dobrowolny. W przypadku opuszczenia Spotkania,

Użytkownikowi nie przysługuje możliwość odrobienia Spotkania, ani zwrot Ceny.

9.6. Rejestracji na Kurs można dokonać w określonych terminach. Poza określonymi

terminami Rejestracji, Użytkownik ma możliwość zakupienia poszczególnych

Produktów osobno niezależnie od Kursu.

10. Treści Cyfrowe

10.1. Udostępnione w ramach Produktu Materiały mogą być trwale oznakowane jako

pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu za pośrednictwem Platformy.

Oznaczenia nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do

identyfikacji pochodzenia Materiałów lub Produktów w przypadku naruszenia zasad

korzystania z Kursu lub Produktów określonych w niniejszym Regulaminie oraz

przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Kurs lub Produkt za

pośrednictwem Platformy wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie

podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia Kursu lub Produktów

tego oznaczenia.

11. Reklamacje

11.1. Wszelkie skargi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Produktów oraz uwagi i

propozycje pod jego adresem, jak również reklamacje prosimy kierować drogą

elektroniczną na adres mailowy doc@avantgroup.pl. Administrator rozpatruje

reklamacje w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji. O

rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika za

pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w

trakcie rejestracji.

11.2. Termin rozpoznania reklamacji może zostać przedłużony do 30 dni kalendarzowych, w

przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Zapis ten nie

dotyczy Użytkowników będących konsumentami.

Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by

Administrator mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeńco do sposobu wykonania usługi. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez

Administratora, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane

kopie Produktów, którego reklamacja dotyczy.

12. Odstąpienie od Umowy

12.1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, której przedmiotem jest

dostarczanie Usług cyfrowych, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy bez podania

przyczyny.

12.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem

musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą elektroniczną na

adres doc@avantgroup.pl). Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza

odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.3. Użytkownikowi zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o Prawach konsumenta, nie

przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

lub na odległość, gdy przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych

niedostarczanych na nośniku materialnym (tj. Materiały lub Materiały Dodatkowe),

jeżeli Administrator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą

Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy, i

przyjął to do wiadomości.

12.4. Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca

kalendarzowego. W tym celu Użytkownik składa oświadczenie o wypowiedzeniu na

adres mailowy: doc@avantgroup.pl.

12.5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy, Administratorowi należy się

wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej części Umowy. Oznacza to, że w

przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Administrator zwraca mu

wpłaconą cenę za Produkt po potrąceniu należności za wykonane usługi i dostarczone

Treści Cyfrowe o których mowa w niniejszym punkcie. Uczestnikowi nie przysługuje w

szczególności zwrot za: Materiały oraz Materiały Dodatkowe, które jako treść cyfrowa

nie podlegają zwrotom; Spotkania, które odbyły się do czasu wypowiedzenia Umowy;

dostęp do społeczności na platformie Facebook za okres proporcjonalnie do czasu

wypowiedzenia Umowy.

12.6. W przypadku odstąpienia, lub wypowiedzenia umowy na dostarczenie Produktu

mającego charakter mieszany, obejmujący Treści i Usługi Cyfrowe Użytkownikowi

przysługuje prawo do zwrotu ceny za świadczenia, które jeszcze nie zostały jeszcze

dostarczone, lub wykonane.12.7. W przypadku wypowiedzenia albo skutecznego odstąpienia od Umowy, Użytkownik

zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Kursu, którego

dotyczy złożone przez Użytkownika oświadczenie.

13. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

13.1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i

rozpowszechnianie swojego Wizerunku uwiecznionego przez Administratora w celach

informacyjnych, promocyjnych i marketingowych dotyczących Administratora na

wszystkich znanych w momencie zaakceptowania Regulaminu polach eksploatacji.

13.2. Zgoda na wykorzystanie Wizerunku, obejmuje w szczególności prawo do utrwalania i

zwielokrotniania Wizerunku w dowolnej technice, wprowadzania do obrotu

egzemplarzy nośników, na których utrwalono Wizerunek oraz rozpowszechniania

Wizerunku w dowolny sposób – także razem z wizerunkami innych osób, towarami,

znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi – w formie reklamy, na imprezach

promocyjnych, na stronie internetowej Administratora oraz w mediach

społecznościowych Administratora.

13.3. Zgoda na wykorzystanie Wizerunku o której mowa w pkt. 12 Regulaminu nie jest

ograniczona czasowo ani terytorialnie.

13.4. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie Wizerunku, o

której mowa w pkt. 12. Regulaminu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na

przykład wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres doc@avantgroup.pl).

14. Zmiany regulaminu

14.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach

obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych.

Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku

braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do

rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po tym terminie jest jednoznaczne z

akceptacją nowej treści Regulaminu.

15. Wyłączenie odpowiedzialności

15.1. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody

poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy, stosowaniem

się do informacji prezentowanych na Platformie lub zawartych w Produktach w

jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

15.2. Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do

Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy

konsumentów.15.3. Administrator o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi

od Administratora, którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej

staranności – nie odpowiada on za szkody spowodowane wadliwym działaniem

systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu

informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

15.4. Administrator zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego

konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Platformy (całościowego

lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy

bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Administratora.

15.5. Korzystając z Produktów Użytkownik może być narażony na treści, które może uznać

za obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe. Administrator nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za nieudostępnianie takich treści ani za udzielenie dostępu lub

zapisanie się na kurs bądź inne treści, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące

prawo. Dotyczy to również wszelkich treści dotyczących zdrowia, dobrego

samopoczucia i ćwiczeń fizycznych. Użytkownik zdaje sobie sprawę z nieodłącznego

ryzyka i zagrożeń związanych z wysiłkiem fizycznym podczas korzystania z takich

treści, a uzyskując do nich dostęp decyduje się dobrowolnie podjąć takie ryzyko, w tym

ryzyko choroby, obrażeń ciała, niepełnosprawności lub śmierci. Użytkownik ponosi

pełną odpowiedzialność za decyzje podjęte przed uzyskaniem dostępu do treści, w

czasie i po zakończeniu korzystania z nich.

15.6. Podczas bezpośredniego kontaktu z innymi Użytkownikami należy zachować

ostrożność przy podawaniu informacji osobowych. Administrator nie kontroluje

sposobu postępowania uczestników kursów i instruktorów z informacjami, które

uzyskują od innych Użytkowników na Platformie. Dla własnego bezpieczeństwa

Użytkownik nie powinien udostępniać swojego adresu e-mail ani innych danych

osobowych.

15.7. Nie ponosimy odpowiedzialności jakiekolwiek interakcje pomiędzy Użytkownikami.

Nie ponosimy odpowiedzialności za spory, roszczenia, straty, obrażenia lub szkody

dowolnego rodzaju, które mogą wyniknąć z postępowania instruktorów lub

uczestników kursów lub być z nimi związane.

15.8. Podczas korzystania z naszych Usług Użytkownikowi będą wyświetlane linki do innych

stron internetowych, których nie jesteśmy właścicielami ani ich nie kontrolujemy. Nie

ponosimy odpowiedzialności za treści lub inne aspekty stron internetowych podmiotów

zewnętrznych, w tym za gromadzenie przez nie informacji o Użytkowniku. Należy

zapoznać się z ich regulaminem i polityką prywatności.

16. Postanowienia końcowe

16.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

16.2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod

rygorem nieważności.16.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za

nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na

ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

16.4. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części

swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem,

że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W

przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie

poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do

rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze

skutkiem określonym powyżej.