Treści prawne

 

Spis treści:

 1. Regulamin serwisu

 2. Polityka prywatności

 3. Formularz reklamacji

 4. Formularz odstąpienia od umów

 5. Regulamin Newslettera

 

Regulamin Serwisu

 

 

1. Wstęp

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu  internetowego zamieszczonego pod adresem: https://gosialeitner.com , oraz warunki  sprzedaży dostępnych w serwisie produktów digitalowych. 

1.2. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności. Niniejsze warunki mogą być  również uzupełnione o warunki sprzedaży konkretnych produktów, w tym szczególności  postanowienia dotyczące specjalnych promocji, gwarancji lub innych warunków  szczególnych. 

1.3. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do  czynności prawnych w tym osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo osoba fizyczna  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ewentualnie grupa tych osób  prowadząca wspólnie działalność w formie spółki cywilnej.  

 

2. Definicje 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

2.1. Administrator– właściciel i administrator Serwisu: Avant Productions & Records spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 20 lok.  107, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821201, REGON: 385305959, NIP:  5272917152. 

2.2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Administratora  Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to  https://gosialeitner.com wraz jego subdomenami i dedykowanymi stronami  produktowymi. 

2.3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za  pomocą Serwisu. 

2.4. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub  inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu. 

2.5. Materiały Dodatkowe – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem  do Produktu. 

2.6. Produkt – odpłatna usługa dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów  Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez  Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. 

2.7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu  przez Administratora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

2.8. Świadczenie usługą drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez  wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na  indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo  telekomunikacyjne.  

2.9. Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Użytkownika sposób płatności, w tym  karta płatnicza lub przelew w ramach bankowości internetowej, umożliwiający  Użytkownikowi dokonywanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Administratora.  

2.10. Operator Systemu Płatności — wybrany przez Administratora podmiot świadczący  usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową,  płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.  

2.11. Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia  teleinformatyczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy  wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w  szczególności poczta elektroniczna.  

2.12. Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na  dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku  cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,  lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników  Internetu.  

2.13. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez  Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie lub nadanych przez Usługodawcę,  wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta. 

2.14. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego  Użytkownika, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu Rejestracji. 

 

3. Postanowienia ogólne 

3.1. Każdy Użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. Do  korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email. 

3.2. Materiały zamieszczone w Serwisie, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych  elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na  stronach internetowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane  elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności  przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i  jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z  tych zasobów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie. 

3.3. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami  prawa. 

3.4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych  lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem  Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

4. Rejestracja 

4.1. Korzystanie z Produktów możliwe jest po wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika.  Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Podczas Rejestracji Użytkownik musi 

zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności. Brak wyrażenia zgody na ich  treść uniemożliwia świadczenie usługi przez Administratora.  

4.2. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez  Użytkownika formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

4.3. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających  bezpieczne korzystanie z konta w Serwisie, w tym do nieujawniania innym osobom  loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł. Wszelkie  działania podejmowane przy użyciu loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego  hasłem uważa się za działania Użytkownika. 

 

5. Konto Użytkownika

5.1. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego  utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto przypisane do adresu email  wybranego przez Użytkownika.

5.2. Użytkownik podając adres email w ramach Serwisu oświadcza, iż adres email nie narusza  praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór adresu  email, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora. 

5.3. Administrator może odmówić utworzenia Konta o określonym adresie email, a  utworzone w każdej chwili usunąć, jeżeli adres email jest używany w ramach Serwisu  lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona  sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub  uzasadnione interesy Administratora. O odmowie utworzenia Konta Administrator poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. 

5.4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest  adres email i Hasło. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie  trzeciej wraz z adresem email hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody  wyrządzone na skutek ich ujawnienia. 

 

6. Licencja na Produkty

6.1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów. 6.2. Dokonując zakupu Produktu Użytkownikowi udzielana jest niewyłączna, ograniczona w  czasie licencja na korzystanie z wybranego Produktu.  

6.3. Licencja udzielana jest na czas wskazany w opisie Produktu. Sprzedaż Produktu może  być ograniczona czasowo w sposób określony w Serwisie.  

6.4. Użytkownik nie ma prawa udzielać sublicencji.  

6.5. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. 

6.6. Produkt zostanie udostępniony dla Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze  internetowe, tak by na swoim koncie Użytkownik korzystania z niego. Po otrzymaniu  potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania zakupionych Produktów. 6.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie.

 

7. Płatności 

7.1. Użytkownik dokonuje zapłaty za Produkt za pośrednictwem Operatora Systemu  Płatności. 

7.2. Płatności za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności mogą dokonywać wyłącznie  osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje  realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie  jej uprawniony posiadacz. 

7.3. Administrator udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu  Płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Operatora Systemu  Płatności, Administrator nie ma do nich dostępu. 

7.4. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na  stronach internetowych odpowiedniego Operatora Systemu Płatności zgodnie z zasadami  określonymi przez tego Operatora Systemu Płatności. W przypadku dokonywania  jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i  automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać  zrealizowana. 

7.5. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami  Operatora Systemu Płatności oraz przepisami prawa, a Administrator nie ponosi  odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

7.6. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez  Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności  transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z  powyższych względów realizacji płatności może odmówić Administrator. Operator  Systemu Płatności, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności  finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą  w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki  świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy  ryzyka. 

7.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności  lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu  przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w  przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane  podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które  uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące  następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu  Płatności. 

7.8. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym, są cenami brutto, to jest zawierają VAT  (podatek od towarów i usług) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Faktury VAT  wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie  danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Administrator może na życzenie  Użytkownika obciążyć go odwrotnym obciążeniem VAT (reverse charge). W takim  wypadku Użytkownik zobowiązany jest przed zakupem Produktu poinformować o tym  fakcie Administratora i podać w procesie zamówienia swój numer VAT EU.

 

8. Zasady korzystania z zakupionych Produktów 

8.1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne,  podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych. 

8.2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika,  który dokonał zakupu w Serwisie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu  nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji  pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu  określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy  Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i  zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego  Produktu tego oznaczenia. 

8.3. Użytkownik może dokonać zapłaty za Produkt w drodze jednorazowej płatności,  przedpłaty lub periodycznych płatności ratalnych. Warunki przedpłaty i płatności ratalnej  określone są w ofercie umieszczonej w Serwisie.  

8.4. W przypadku wyboru przez Użytkownika przedpłaty i płatności ratalnej należność z  tytułu Wynagrodzenia pobierana jest przez Administratora w określonym dniu każdego  miesiąca.  

8.5. Cena Produktu jest opłatą za całość usług cyfrowych i dostarczonych treści cyfrowych.  Sprzedaż nie może być podzielona na segmenty ani moduły. Użytkownik otrzymuje  dostęp do wszystkich zasobów szkoleniowych niezwłocznie po złożeniu zamówienia na  Produkt, zatem w przypadku płatności ratalnej obowiązek zapłaty Wynagrodzenia nie  ustaje w przypadku zaprzestania korzystania z Produktu przez Użytkownika z przyczyn  nieleżących po stronie Administrator. 

8.6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia  2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub  Operatora Systemu Płatności. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się  na danym rachunku płatniczym na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie  świadczy na rzecz Użytkownika żadnych usług płatniczych. 

8.7. W przypadku wyboru przedpłaty i płatności ratalnej, jeżeli Administratorowi nie uda się  zrealizować pobrania środków stanowiących wynagrodzenie za Produkt z przyczyn  leżących po stronie Użytkownika, jest on uprawniony do zablokowania Użytkownikowi  dostępu do Produktu do czasu uregulowania należności. W takim wypadku Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie uiścić ratę za pomocą innej formy płatności. Brak  realizacji zapłaty reszty ceny lub którejkolwiek z rat nie stanowi podstawy do  wypowiedzenia umowy przez Użytkownika.  

8.8. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w  ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu. 

8.9. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w  całości lub we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej  Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie  publiczne. 

8.10. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały  z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu  względem znanego mu Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.  Postanowienie to nie dotyczy konsumentów. 

8.11. Wyniki i przychody demonstrowane na kursach i szkoleniach przygotowanych przez Administratora są aspirującymi oświadczeniami możliwych rezultatów. Sukces kursów i  szkoleń w Serwisie, referencje i inne przykłady to wyjątkowe rezultaty, które nie są  typowe dla przeciętnej osoby i nie są gwarancją, że ty i inni osiągną te same wyniki.  Indywidualne rezultaty mogą się różnić, a twoje zależą od indywidualnych zdolności,  etyki pracy, umiejętności i doświadczenia w biznesie, poziomu motywacji, staranności w  stosowaniu kursów, gospodarki, normalnych i nieprzewidzianych czynnościach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz innych czynników. 8.12. Dla osiągnięcia prawidłowych efektów zakładanych u Użytkownika przez  Administratora koniecznym jest czynne korzystanie z Produktów, w tym w szczególności  wykonywanie powierzonych zadań, w tym samodzielnych ćwiczeń, aktywne  uczestnictwo w prowadzonych zajęciach interaktywnych i samodzielna praca w sposób  wskazywany przez Administrator. 

 

9. Reklamacje 

9.1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem,  skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy doc@avantgroup.pl . Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej  reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail  przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji. 

9.2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko – tak by  Administrator mógł zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co  do sposobu wykonania usługi.  

9.3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Administratora, Użytkownik zobowiązuje  się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja  dotyczy. 

9.4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem  przedsiębiorstwa lub na odległość zgodnie z art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta, gdyż przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na  nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go  przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

10. Zmiany regulaminu

10.1. Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach  obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych.  Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku  zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do  rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.  Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z  akceptacją nowej treści Regulaminu. 

 

11. Wyłączenie odpowiedzialności 

11.1. Administrator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów. 

11.2. Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów. 

11.3. Administrator– o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi  od Administratora, którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej  staranności – nie odpowiada on za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu  transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji,  ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej. 

11.4. Administrator zastrzega sobie – po uprzednim uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego  lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Administratora. 

 

12. Postanowienia końcowe 

12.1. Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej. 

12.2. Wszelkie zmiany zamówień na Produkty i Regulaminu wymagają dla swojej ważności  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

12.3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za  nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na  ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu. 

12.4. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części  swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem,  że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W  przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie  poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do  rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze  skutkiem określonym powyżej. 

 

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

Data aktualizacji: 30 listopada 2023 r. 

 

I . ZAKRES ORAZ CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Avant Productions & Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych. 

 1. Polityka Prywatności ma na celu umożliwiać Tobie zaznajomienie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Avant Productions & Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 
 2. Polityka Prywatności dostarczy Tobie informacji o celach przetwarzania danych, o czasie ich przechowywania. Poznasz kategorie podmiotów które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Dowiesz się również jakie prawa Tobie przysługują oraz jak z nich możesz skorzystać. W Dziale zatytułowanej „COOKIES I NARZĘDZIA WDROŻONE NA STRONIE” uzyskasz wiedzę na temat zapisywanych na Twoim urządzeniu, w trakcie korzystania z serwisów Administratora, zwanych dalej Witrynami lub stronami internetowymi. 
 3. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Tym samym spełniony zostaje fundamentalny obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Informacje tutaj zawarte pozwolą Tobie lepiej pełnić kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych i operatorem Witryn internetowych jest Avant Productions & Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 20 lok. 107, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821201, REGON: 385305959, NIP: 5272917152. Z Administratorem możesz się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: doc@avantgroup.pl .

 

III. DEFINICJE

1) Administrator – Avant Productions & Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 20 lok. 107, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821201, REGON: 385305959, NIP: 5272917152 

2) Klient:

 1. osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej lub osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, ale tylko wtedy, gdy umowa zawierana z Administratorem jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. osoba dokonująca zamówienia i zawierająca umowę z Administratorem, w tym za pośrednictwem Witryn internetowych oraz mailowo i telefonicznie na własną rzecz lub na rzecz Uczestnika.

3) Uczestnik – osoba zapisywana na kurs organizowany przez Administratora, 

4) Klient biznesowy: 

 1. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera a Administratorem umowę cywilnoprawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
 2. dokonująca zamówienia i zawierająca umowę z Administratorem, w tym za pośrednictwem Witryn internetowych oraz mailowo i telefonicznie na własną rzecz lub na rzecz Pracowników/Współpracowników Klienta biznesowego. 

5) Kontrahent – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawiera a Administratorem umowę cywilnoprawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą oraz gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

6) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z materiałów udostępnionych na Witrynie internetowej Administratora,

7) Witryny (strony) internetowe – platformy internetowe utworzone i prowadzone przez Administratora, przez które możliwe jest nawiązanie kontaktu z Administratorem, rezerwacja oferowanych przez niego Usług i Produktów oraz zakup Usług i Produktów:

8) Sklep internetowy – platforma internetowa utworzona i prowadzona przez Administratora w ramach Witryny internetowej, o której mowa w pkt. 6 lit b powyżej, na której możliwe jest dokonanie zakupu produktów i usług  oferowanego przez Administratora.

 

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z:

1. Nawiązywaniem kontaktu z Tobą art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych na podstawie zgody w celu udzielenia odpowiedzi na  wiadomość) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w celu zapewnienia komunikacji między Administratorem i Użytkownikiem). Zakres przetwarzanych danych:

 • adres e-mail (imię i nazwisko), dane zawarte w treści wiadomości
 • numer telefonu
 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji
 • imię i nazwisko

 

2. Złożeniem i realizacją zamówienia na produkty i/lub usługi – art. 6 ust. 1 lit b RODO (przetwarzanie danych w związku z wykonywaniem działań w celu zawarcia umowy i wykonania
umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia). Zakres przetwarzanych danych:adres zamieszkania

 • adres
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • imię i nazwisko, 

 

w przypadku Klienta, Klienta biznesowego, Kontrahenta dodatkowo: 

 • NIP
 • dane o prowadzonej działalności gospodarczej

 

3. Wystawieniem faktury oraz realizacją obowiązków w zakresie rozliczeń prawnopodatkowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych, jeżeli jest ono konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa). Zakres przetwarzanych danych: 

 • dane dotyczące działalności gospodarczej
 • imię i nazwisko
 • adres
 • NIP

 

4. Rozpatrzeniem reklamacji oraz rozpatrzeniem odstąpienia od umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie danych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy) i art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych, jeżeli jest ono konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa). Zakres przetwarzanych danych: 

 • dane zawarte w treści reklamacji,
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer rachunku bankowego

 

5. Celem marketingowym (w tym przesyłanie newsletter) art. 6 ust. 1 lit a RODO (udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, treści o charakterze marketingowym) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (przetwarzanie danych osobowych, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku jest nim cel marketingowy własnych usług i produktów)). Zakres przetwarzanych danych: 

 • adres e-mail
 • imię i nazwisko
 • nazwa konta na platformie Instagram

 

6. Ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, (przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez administratora prawnie uzasadnionego interesu w tym przypadku pozwalającego ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).Zakres przetwarzanych danych: 

 • wszystkie dane wymienione w pkt. od 1 do 5 powyżej

 

7. Zabezpieczenia informacji, mogących służyć w związku z wykazywaniem faktów – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez administratora prawnie uzasadnionego interesu w tym przypadku pozwalającego ustalić roszczenia, dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich czy klientów).  Zakres przetwarzanych danych: 

 • wszystkie dane wymienione w pkt. od 1 do 5 powyżej

 

8. Zarządzania stroną, korzystanie z narzędzi usprawniających stronę i analizujących dane związane z korzystaniem ze strony – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO (przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez administratora prawnie uzasadnionego interesu w tym przypadku podejmowanie czynności których celem jest optymalizacja strony). Zakres przetwarzanych danych:  

 • IP
 • zachowanie na stronie

 

9. Zarządzania profilami administratora w social mediach art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez administratora prawnie uzasadnionego interesu w tym przypadku zarządzanie profilem na danej platformie), art. 6 ust. 1 lit a RODO (przetwarzanie danych w związku z udzieleniem zgody). Zakres przetwarzanych danych: 

 • dane związane z korzystaniem z danej platformy społecznościowej

 

10. Wykorzystaniem cookies na stronie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie danych w związku z udzieleniem zgody). Zakres przetwarzanych danych:

 • IP
 • zachowanie użytkownika na stronie

 

11. Wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa, które nakazują przetwarzanie). Zakres przetwarzanych danych:

 • zakres zgodny z przepisami prawa w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze

 

V. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator zapewnia, by dane były: 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, 
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, 
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, 
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe osób niepełnoletnich, dokładając najwyższych starań, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone. 

3. Administrator zbiera dane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. W przypadku, w którym Administrator zostanie pozbawiony celu przetwarzania, niezwłocznie trwale usuwa dane, chyba że prawo do ich dalszego przetwarzania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dokonuje cyklicznej oceny zasadności przetwarzania określonych danych osobowych, z uwzględnieniem aktualności celów ich przetwarzania. 

4. Administrator przetwarza dane w sposób adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Administrator dąży do ciągłej minimalizacji przetwarzanych danych osobowych. W tym celu dokonują cyklicznej oceny zakresu oraz rodzajów przetwarzanych danych osobowych dla określenia niezbędności ich przetwarzania lub możliwości ich trwałego usunięcia 

5. Administrator dba o to, aby przetwarzane przez nich dane były prawidłowe, a w miarę potrzeby i posiadanych możliwości dokonują ich uaktualnienia. 

6. Dane osób wskazanych w Dziale IV powyżej mogą być przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorami przetwarzają dane osobowe jako procesor i świadczą na jego rzecz określone usługi (np. doradcze, księgowe, informatyczne), zapewniając adekwatne środki bezpieczeństwa dla powierzonych danych osobowych. 

7. Administrator nie będzie przetwarzał danych osób wskazanych w Dziale IV powyżej w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegać profilowaniu, z wyłączeniem danych osób przetwarzanych w ramach Witryn internetowych i kursów oferowanych przez Avant. 

8. Okres przetwarzania przez nas danych osobowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane przetwarzane są wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

3 lub 6 lat + 1 rok w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy nie;

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że zgłoszenie może być przez Ciebie dokonane tuż przed upływem terminu przedawnienia.

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową;
do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody, o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody.

 

VI. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: 

1.1. dostępu do danych — uzyskania od właściwego Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

1.2. otrzymania kopii danych — uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie właściwy Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

1.3. sprostowania — żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

1.4. usunięcia danych — żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli właściwy Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 

1.5. ograniczenia przetwarzania — żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych — na okres pozwalający właściwemu Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 
 3. właściwy Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania — do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie właściwego Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

1.6. przenoszenia danych — otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła właściwemu Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 

1.7. sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach właściwego Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 

1.8. wycofania zgody – prawo wycofania udzielonej zgody  w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga wysłania maila bezpośrednio na adres administratora wskazany na początku tego dokumentu.

 

2. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Skargi można składać w formie: 

2.1. pisemnej na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

2.2. elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePUAP. 

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale dla: 

3.1. Klientów, Uczestników, Klientów biznesowych, Użytkowników  – stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora, 

3.2. Współpracowników Administratora – stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora, 

3.3. Kontrahentów – stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i/lub warunek realizacji umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, którego dane dotyczą, a odmowa podania danych uniemożliwi realizację umowy przez Administratora. 

 

4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli wymóg ich podania wynika z przepisów prawa. 

 

5. Więcej informacji o przysługujących prawach Klient, Kontrahent, Użytkownik może otrzymać kontaktując się z Administratorem przetwarzania danych osobowych.

 

VII. ODBIORCY DANYCH

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z którymi współpracuje Administrator  lub z których  usług korzysta w związku z prowadzeniem strony internetowej oraz profili Administratora w mediach społecznościowych.

2. Podmioty trzecie, z którymi współpracuje Administrator lub z których usług korzysta przetwarzają dane w Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podmioty, które dokonują takiego przetwarzania, zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

3. Listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy zawiera poniższa tabela:

WooCommerce, Smarthost Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).
PayU SA Dostawca szybkich płatności internetowych.
GetResponse, Spółką Akcyjną Dostawca newslettera.
Genesis Digital LLC Dostawca usług webinar.
Facebook (Meta) Narzędzie marketingowe.
Manychat Inc. Narzędzie marketingowe, służące do automatyzacji wiadomości w mediach społecznościowych
Instagram (Meta) Narzędzie marketingowe.
Google LLC Narzędzie marketingowe.

 

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

1. Na podstawie Twoich danych osobowych Administrator może dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie. Analizowane w ten sposób dane mają charakter anonimowy. 

2. Celem profilowania jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Administrator wykorzystuje na stronie internetowej pliki cookies oraz narzędzia analityczne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

3. Dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobne skutki.

4. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli wcześniej zgłosisz Administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz udzieloną w tym zakresie zgodę.

 

IX. SOCIAL MEDIA

1. Strona internetowa zawiera wtyczki przekierowujące do prowadzonych przez Administratora profili na platformach społecznościowych, których to profili jesteśmy Administratorem. Dane przekazane Administratorowi przez Ciebie takie jak imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu, przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

2. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

3. Masz możliwość uniemożliwienia portalom społecznościowym pozyskiwania informacje o Twojej działalności. W tym celu powinieneś wylogowywać się z profili oraz korzystać z przeglądarki w trybie incognito.

4. Zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych określa dostawca danej platformy społecznościowej. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe w własnych celach.

5. Polityki prywatności platform na których mamy profile: Instagram https://www.instagram.com/gosialeitner/. Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

 

X. Newsletter

1. W celu wysyłki newslettera przetwarzamy, na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, e-mail i Twoja nazwa na Instagramie. Dane te zostały podane przez Ciebie w formularzu zapisu na newsletter.  Subskrybcja newslettera wymaga potwierdzenia jej przez Ciebie co będzie możliwe po otrzymaniu pierwszej wiadomości. Przekazane Administratorowi w celu wysyłania newslettera Twoje dane osobowe nie będą przez Administratora przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską. Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe podane podczas zapisania się do newslettera następującym podmiotom: 

 1. serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, 
 2. dostawcy usługi poczty elektronicznej, 
 3. dostawcy usługi newslettera,
 4. osobom trzecim świadczącym Administratorowi na podstawie zawartych umów usługi wsparcia przy wysyłaniu newslettera.

2. Dostawcą usług newslettera zapewniającym także ochronę danych jest: GetResponse, Spółką Akcyjną, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk. Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci 

3. System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją newslettera.

4. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne i następuje na podstawie Twojej zgody. Jest ono jednak niezbędne do wysłania przez Administratora newslettera, a także w celu wysłania Tobie informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie uzasadnionego interesu Administratora oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.

5. Zakończenie wysyłania Tobie newslettera nastąpi w związku z podjęciem decyzji przez Administratora o zakończeniu wysyłania newslettera lub w momencie zakończenia przez Ciebie subskrybcji, co wymaga od Ciebie kliknięcia aktywnego linku z informacją „Wypisuję się z newslettera”. Dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony interesu Administratora przed potencjalnymi roszczeniami.

6. Zakończenie wysyłania newslettera  może nastąpić także w przypadku braku aktywności subskrybenta przez 1 rok. W takim przypadku subskrybent zostanie usunięty przez Administratora z listy subskrybentów.

7. W odniesieniu do przetwarzanych danych w związku z subskrybcją newslettera zachowujesz wszystkie prawa wskazane w Dziale VI.   

 

XI. COOKIES I NARZĘDZIA WDROŻONE NA STRONIE

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (z późn. zm.) informujemy Ciebie, iż strona internetowa korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.

2. Pilki cookies to niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych osób je odwiedzających przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Strony mają wgląd wyłącznie do tych plików cookies, które same wytworzyły – w celu prawidłowego i pełnego funkcjonowania witryny na Twoim urządzeniu, na którym je przeglądałeś. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. 

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 
 2. utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła, 
 3. określania profilu Użytkowników w celu wyświetlania im dopasowanych ofert marketingowych, 
 4. obserwacji zachowań Użytkowników na stronie internetowej w celu ułatwienia im poruszania się po nich.

4. Informacja o stosowaniu plików cookies wyświetla się podczas pierwszej wizyty na stronie. Warunkiem działania „cookies” zawsze jest ich akceptacja przez Ciebie oraz nieusuwanie ich z dysku. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookies. Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.  

5. Technologie śledzące wykorzystywane przez naszą stronę: 

 1. wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili,
 2. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META (Facebook) Piksel, ManyChat.

XII. META (FACEBOOK) PIKSEL

1. META (Facebook) Piksel to krótki kod umieszczany na stronie internetowej, który pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. 

2. META (Facebook) Piksel jest przez nas wykorzystywana jako narzędzie analityczne. Pozwala nam na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.

3. Dane które zbieramy przy pomocy tego narzędzia są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie). Dostawca może łączyć zbierane przez nas dane z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

4. META (Facebook) Piksel wspiera Administratora w ocenie skuteczności reklam, pozwala dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje reakcje odbiorców na działania Administratora.

5. Więcej informacji o narzędziu możesz przeczytać na stronie dostawcy:
https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 .

 

XIII. GOOGLE ANALYTICS

1. Google Analytics to usługa Google, która zapewnia statystyki i podstawowe narzędzia analityczne do pomiaru zachowań użytkowników na stronie internetowej oraz w aplikacjach.

2. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony przez Użytkownika. Informacje o plikach cookies i możliwościach ich wyłączenia zostały omówione w odrębnie w Dziale XI niniejszej Polityki. 

3. Dane zbierane przez Google Analytics są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie). Dostawca może łączyć zbierane przez nas dane z danymi, jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego przeglądarki i/lub jego usług. 

4. Z narzędzia Google Analytics Administrator korzysta na potrzeby analizy korzystania ze strony przez jej Użytkowników oraz ulepszania strony zgodnie z preferencjami Użytkowników. Uzyskane statystyki umożliwiają Administratorowi dopasowanie oferty do Użytkowników.

5. Więcej informacji o narzędziu możesz przeczytać na stronie dostawcy po kliknięciu w link: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision .

6. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  . 

 

XIV. MANYCHAT 

1. ManyChat używamy, jako narzędzie do wspierające usprawnianie komunikacji z odbiorcami w mediach społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych działaniach marketingowych. Narzędzie to pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej treści do zainteresowanych tymi treściami i materiałami odbiorców.

2. W zależności od celu wykorzystywania, ManyChat może pełnić rolę administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dane. Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki:

 1. https://manychat.com/legal/dpa
 2. https://manychat.com/legal/privacy
 3. https://manychat.com/legal/service-providers

3. Zasady przetwarzania danych przez Manychat stanowią integralną część umowy z dostawcą narzędzia (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos ).

4. ManyChat może przetwarzać: 

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), 
 2. publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, 
 3. powiązane strony i konta, 
 4. dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) 
 5. inne.

5. Źródłem pozyskiwania wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przez Administratora  oraz Użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje połączonych przez Administratora stron (np. Facebook, Instagram) i innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/  .

6. Administrator nie może przesłać Tobie wiadomości i materiałów z wykorzystaniem ManyChat bez udzielenia  przez Ciebie zgody Administratorowi na wysłanie wiadomości. Proces udzielenia takiej zgody następuje w trakcie pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu ManyChat. Aby otrzymać od Administratora wiadomość wysłaną za pośrednictwem ManyChat, musisz kliknąć w komunikat „Subscribe to ourupdates” lub inny o tym samym znaczeniu na początku komunikacji z ManyChat. 

7. Dane osobowe w związku z korzystaniem przez Administratora z ManyChat mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. ManyChat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych. ManyChat korzysta także z podprocesorów, którym mogą zostać przekazane dane osobowe w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich podmiotów znajdziesz tutaj: https://manychat.com/legal/service-providers.

8. ManyChat przetwarza dane do czasu rozwiązania umowy, a jako administrator do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.

 

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFILE NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

1. Dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora w serwisach Meta będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 roku („RODO”).

2. Dane te uzyskaliśmy od Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) oraz z Twojego publicznego profilu na platformie internetowej Facebook lub Instagram.

3. Przetwarzam dane osobowe osób, które: 

 1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. skorzystały z opcji wysłania wiadomości lub chat celem skontaktowania się z Administratorem;
 3. zareagowały na post, relację, rolkę lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów

4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zarządzania niniejszym fanpage’m na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz informowania za jego pomocą o swojej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, kampanii, akcji, które organizuję oraz swojej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej a także w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook i Instagram (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
 2. w celach statystycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 5. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na zainteresowanie moimi usługami (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

 1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnym/prywatnym profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram,
 2. inne dane opublikowane przez Użytkowników na profilu Facebook lub Instagram, w tym wizerunek (zdjęcie profilowe – jeśli zostało osadzone),
 3. inne dane opublikowane przez Użytkowników podczas rozmowy prowadzonej poprzez aplikację Messenger lub chat,
 4. anonimowe dane statystyczne dotyczące Użytkowników odwiedzających fanpage`a gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia Użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

6. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 1. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 2. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 3. dane osobowe gromadzone przez Facebook i Instagram tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem tych platform;
 4. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook;

7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. 

8. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora a przetwarzanie danych osobowych będzie uwzględniało konieczne środki bezpieczeństwa. 

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu. 

10. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Informujemy Cię, że nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a która wywołałaby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób by na nie istotnie wpływała.

12. Mając na uwadze międzynarodowy charakter przepływu danych w ramach platformy Facebook i Instagram, Meta Platforms Ireland Ltd. Może przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook i Instagram w polityce prywatności. Nie martw się jednak, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Meta oświadczył, że wdrożył standardowe klauzule umowne między podmiotami przetwarzającymi, co zgodnie z oświadczeniem Meta oznacza, że Twoje dane są bezpieczne.

 

XVI. TREŚCI Z ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW

Administrator na swojej stronie internetowej ma prawo umieszczać treści z zewnętrznych serwisów, które to serwisy mogą również odnotowywać informację o odtworzeniu przez Ciebie treści na stronie Administratora. Jeśli nie chcesz, by serwis wiedział o odtworzeniem przez Ciebie treści w ramach strony Administratora przed odtworzeniem tej treści wyloguj się z konta, jeżeli posiadasz takowe w serwisie.

 

XVII. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony Administratora wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

4. Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treści umieszczone na stronie Administratora oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych Administratora są przejawem własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot praw autorskich Administratora.

2. Treści zamieszczone na stronie Administratora mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

3. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez wyraźnej, uprzedniej zgody Administratora.

4. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

5. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania ze strony Administratora w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6. W przypadku wątpliwości co do charakteru prawnego udostępnionej treści oraz tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz wiadomość na adres email Administratora (adres e-mail wskazany na początku tego dokumentu), a otrzymasz odpowiedź. 

7. Treść tej Polityki prywatności może ulec zmianie. Data aktualizacji Polityki prywatności jest podana na początku dokumentu.

 

 

Formularz reklamacji

Pobierz formularz reklamacji

 

Formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

 

Regulamin udostępniania treści cyfrowej i usługi cyfrowej (regulamin newslettera)

Data obowiązywania 25 października 2023 

Niniejszy Regulamin określa zasady udostępnienia Treści cyfrowej w postaci e-booka i/lub materiału  audiowizualnego, i/lub dostępu do szkolenia online, i/lub Usługi cyfrowej w ramach newslettera 

Zakup i korzystanie z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jest możliwe bez konieczności udostępniania administratorowi Serwisu danych osobowych. Szczegóły dotyczące zawarcia umowy o udostępnienie  Treści lub Usługi cyfrowej odpłatnie Użytkownik znajdzie w regulaminie sprzedaży umieszczonym na  stronie internetowej Serwisu. 

Podmiotem udostępniającym Treść cyfrową w postaci e-booka i/lub materiału audiowizualnego, i/lub  dostępu do szkolenia online, i/lub Usługi cyfrowej oraz administratorem danych osobowych  Użytkownika jest: Avant Productions & Records spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Warszawie, adres: ul. Obozowa 20 lok. 107, 01-161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000821201, REGON: 385305959, NIP:  5272917152. Z administratorem Serwisu można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty  tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres: doc@avantgroup.pl . 

&1

Definicje 

 1. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności informacje  i materiały audiowizualne dostarczane w ramach świadczenia usługi Newsletter np. treści e-maili,  e-booki, szkolenia, także w formacie pdf i innych, itp. 
 2. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą konsumentowi na wytwarzanie, przetwarzanie i  przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne  korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez  konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy danych w  postaci cyfrowej. 
 3. Usługa newsletter lub newsletter – usługa świadczona przez administratora Serwisu na rzecz  Użytkownika, który dokonał skutecznego zapisu na newsletter i wyraził odpowiednie zgody na  przetwarzanie danych osobowych albo dokonał zakupu usługi Newsletter, polegającą na  jednorazowym lub/i cyklicznym dostarczaniu Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych w ramach  usługi Newsletter. 
 4. Formularz newsletter – formularz dostępny w Serwisie lub na odpowiednich jego podstronach  albo stronach lądowania, za pomocą którego, Użytkownik może skorzystać z usługi Newsletter i  dokonać stosownego zapisu. 
 5. Cena – pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości należne w zamian za dostarczenie Treści  cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 
 6. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 7. Administrator Serwisu – właściciel i administrator serwisu: Avant Productions & Records spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 20 lok. 107, 01- 161 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000821201, REGON: 385305959, NIP: 5272917152, który udostępnia Treści cyfrowe lub  Usługi cyfrowe.
 8. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między administratorem Serwisu a  Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adres internetowy Serwisu to  https://gosialeitner.com wraz jego subdomenami i dedykowanymi stronami produktowymi. 
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą  Serwisu. 
 10. Minimalne wymagania techniczne – odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i  połączenia sieciowego wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub  Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich i zostały określone w §3 Regulaminu.  

&2 

Ogólne warunki zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej 

 1. Serwis udostępnia Regulamin newslettera przed zapisem do newslettera. Użytkownik może  utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub  wydruk. 
 2. Zapis do newslettera dokonywany jest w miejscu wyznaczonym do tego celu w ramach Serwisu. 3. Dokonanie zapisu do newslettera umożliwia: 

2.1. dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oferowanej przez Serwis np.: w postaci dostępu  do szkolenia, e-booka lub innego materiału cyfrowego  

2.2.regularne otrzymywanie przez Użytkownika treści merytorycznych bezpośrednio na wskazany  przez Użytkownika w momencie zapisu adres email.  

 1. Serwis może także umożliwić Użytkownikowi dostęp do materiału w postaci Treści cyfrowej lub  Usługi cyfrowej bez konieczności zapisania się do newslettera.  
 2. Dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oferowanej przez Serwis jest także możliwy bez  konieczności zapisania się do newslettera po dokonaniu zapłaty Ceny.  
 3. Informację o możliwości udostepnienia materiału w postaci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej  za pośrednictwem newslettera Użytkownik otrzymuje na formularzu zapisu umieszczonym w  Serwisie.  
 4. Serwis umożliwia Użytkownikowi subskrybowanie newslettera.  
 5. Serwis w ramach newslettera będzie wysyłał: 

8.1. treści edukacyjne,  

8.2. raporty branżowe,  

8.3. informacje o nowych wpisach blogowych,  

8.4. nowych materiałach wideo, 

8.5. informacje handlowe o produktach cyfrowych dostępnych na stronie internetowej Serwisu lub  podmiotów współpracujących w celu marketingu bezpośredniego oferowanych usług i  produktów, 

 1. Zapisanie się do newslettera oznacza udzielenie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika, w  tym: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Dane przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera na  zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce prywatności dostępnej na stronie  internetowej Serwisu. 
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera jest równoznaczne z zapisaniem się do  newslettera. Użytkownik ma również możliwość wypełnienia formularza poprzez uzupełnienie  pojawiającego się na stronie internetowej Serwisu okienka (tzw. pop-up), poprzez zapis na  przeznaczonej do tego stronie internetowej (tzw. strona lądowania) lub poprzez formularz zapisu  osadzony w treści strony internetowej Serwisu. Zapis do newslettera wymaga od Użytkownika  potwierdzenia przez niego adresu e-mail (mechanizm double opt-in). W przypadku nie  potwierdzenia adresu e-mail Serwis nie udostępni Użytkownikowi Treści cyfrowej i/lub Usługi  cyfrowej w ramach newslettera.
 3. Potwierdzenie zapisu do newslettera jest równoznaczne z zawarciem umowy o dostarczenie Treści  cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych. 
 4. Treść cyfrowa wysyłana jest na adres e-mail podany przez Użytkownika za pomocą aktywnego  linku umożliwiającego dostęp do tej Treści cyfrowej. Wraz z Usługą cyfrową w wysłanej  wiadomości Użytkownik otrzymuje instrukcję. 
 5. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi  cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. 

&3 

Minimalne wymagania techniczne 

 1. Użytkownik może korzystać z Treści cyfrowych i/lub Usługi cyfrowej w sposób zgodny z  Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania  Serwisu, usług oraz innych Użytkowników korzystających z Serwisu. 
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Treści cyfrowych i/lub Usługi  cyfrowej w ramach Serwisu:  

2.1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, tablet,  telefon lub inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i  wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Serwisu, np. sprawna klawiatura; 2.2. aktywny adres e-mail, 

2.2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in.  pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz  umożliwiająca przeglądanie stron internetowych; 

2.3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail. 

 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub  zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione  osoby trzecie. 
 2. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania Serwisu m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi i ochrony (np. protokół SSL),  które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich w tym zakresie. 

&4 

Ogólne warunki odpłatnego udostępnienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez podania swoich danych  lub subskrybowania newslettera.  
 2. Warunkiem dostępu o którym mowa w §4 pkt 1 jest:  

2.1. zapłata przez Użytkownika podanej Ceny, oraz  

2.2. wysłanie wiadomości z prośbą o uzyskanie odpłatnego dostępu w formie zamówienia  indywidualnego na adres e-mail podany przez Serwis na początku niniejszego Regulaminu.  3. Serwis w wiadomości zwrotnej prześle Użytkownikowi regulamin sprzedaży w postaci aktywnego  linku lub regulamin sprzedaży przesłany w formie załącznika do wiadomości wraz z informacją o  obowiązku informacyjnym wynikającym z RODO oraz innych ustaw, a w przypadku zgłoszenia  przez Użytkownika takiej potrzeby również z załączoną fakturą VAT. 

 1. Dostęp do zakupionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Użytkownik otrzyma niezwłocznie po  zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Serwisu.  
 2. Dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zostanie zrealizowany poprzez przesłanie  Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail aktywnego linku lub w innych sposób, o  którym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja przez Użytkownika regulaminu poprzez kliknięcie w  checkboxie umieszczonym na stronie sklepu online lub poprzez akceptację regulaminu w formie  wiadomości e-mail. 

&5 

Usługa newsletter 

 1. W celu wysyłki newslettera, na podstawie udzielonej zgody przetwarzane są dane takie jak: imię,  nazwisko, e-mail i nazwa na Instagramie podane przez Użytkownika w formularzu zapisu na  newsletter. 
 2. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską. 3. Podane przez Użytkownika przy zapisie do newsletterra dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:  

3.1. serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, 3.2. dostawcy usługi poczty elektronicznej,  

3.3. dostawcy usługi newslettera,  

3.4. osobom trzecim świadczącym Serwisowi na podstawie zawartych umów usługi wsparcia przy  wysyłaniu newslettera.  

 1. Dostawcą usług newslettera zapewniającym także ochronę danych jest: MailerLite Limited,  Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. Polityka prywatności  dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy i  oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa https://www.mailerlite.com/legal/security-statement.  
 2. System dostawcy odnotowuje aktywność Użytkownika związaną z subskrypcją newslettera.  6. Podanie przez Użytkownika danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne i  następuje na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. Jest jednak niezbędne do wysłania  Użytkownikowi newslettera, a także w celu wysłania informacji o marketingu produktów własnych  lub usług oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera. 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do  sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo  wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 3. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody udzielonej  przez Użytkownika przed jej wycofaniem. 
 4. Zakończenie wysyłania newslettera może nastąpić w związku z podjęciem decyzji przez Serwis o  zakończeniu wysyłania newslettera lub w momencie zakończenia przez Użytkownika subskrybcji,  co wymaga od Użytkownika kliknięcia aktywnego linku z informacją „Wypisuję się z newslettera”.  Użytkownik ma prawo także zrezygnować z usługi newsletter wysyłając wiadomość w której  poinformuje o tym fakcie, na adres e-mail wskazany w tym Regulaminie. Po otrzymaniu  wiadomości o rezygnacji z subskrybcji newslettera Serwis usunie Użytkownika z listy  subskrybentów z poziomu programu do wysyłki newslettera. 
 5. Dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony  Serwisu przed potencjalnymi roszczeniami.  
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, gdy tylko uzna, że przetwarzanie danych Użytkownika narusza przepisy prawa. 

&6 

Prawa podmiotu danych  

 1. Przetwarzanie danych Użytkownika w celu wysyłki newslettera odbywa się na podstawie zgody  udzielonej przez Użytkownika. 
 2. Wszelkie prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych Użytkownika  przez administratora Serwisu w tym prawo wycofania w każdej chwili udzielonej zgody na  przetwarzanie danych szczegółowo zostały omówione w Polityce prywatności

&7 

Formularz kontaktowy 

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi kontakt przy wykorzystaniu formularza kontaktowego  zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail. 2. W ramach formularza kontaktowego Użytkownik przekazuje: adres e-mail, numer zamówienia,  inne informacje podane w formularzu. Przekazane dane są przetwarzane przez administratora  Serwisu w celu kontaktu z Użytkownikiem drogą elektroniczną. 
 2. W ramach kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownik przekazuje swój adres e mail będący adresem nadawcy wiadomości. Użytkownik może również, w przesłanej wiadomości  umieścić także inne dane osobowe. 
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora Serwisu stanowi zgoda  udzielona przez Użytkownika. 
 4. Treść korespondencji z Użytkownikiem po zakończeniu kontaktu może zostać zarchiwizowana  przez administratora Serwisu, przez okres nie dłuższy niż termin przedawnienia roszczeń  wynikających z przepisów prawa. 

&8 

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie 

 1. Strona internetowa serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies”.  
 2. Pilki cookies to niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach  końcowych osób je odwiedzających przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Strony  mają wgląd wyłącznie do tych plików cookies, które same wytworzyły – w celu prawidłowego i  pełnego funkcjonowania witryny na urządzeniu Użytkownika, na którym je przeglądał. Pliki te nie  są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Użytkownika i nie zmieniają jego ustawień ani  ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe  jest jedynie przez serwer, który je utworzył.  
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:  

3.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze  strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,  

3.2. utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownicy nie muszą na każdej podstronie  strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła,  

3.3. określania profilu Użytkowników w celu wyświetlania im dopasowanych ofert  marketingowych,  

3.4. obserwacji zachowań Użytkowników na stronie internetowej w celu ułatwienia im poruszania  się po nich.  

 1. Informacja o stosowaniu plików cookies wyświetla się podczas pierwszej wizyty na stronie.  Warunkiem działania „cookies” zawsze jest ich akceptacja przez Użytkownika oraz nieusuwanie ich  z dysku. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie  plików cookies. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki  albo do ich usunięcia.  
 2. Technologie śledzące wykorzystywane przez stronę internetową Serwisu:  5.1. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Serwisu, 

5.2. narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, META (Facebook) Piksel,  ManyChat.  

&9 

META (Facebook) Piksel 

 1. META (Facebook) Piksel to krótki kod umieszczany na stronie internetowej, który pozwala mierzyć  skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie. 2. META (Facebook) Piksel jest przez Serwis wykorzystywana jako narzędzie analityczne. Pozwala na  kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły stronę internetową Serwisu lub  zainteresowane są działaniami Serwisu.  
 2. Dane które Serwis zbiera przy pomocy tego narzędzia są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek,  aktywność w Internecie). Dostawca może łączyć zbierane przez Serwis dane z danymi, jakie  zgromadził o Użytkowniku w ramach korzystania przez Użytkownika z jego platformy.  
 3. META (Facebook) Piksel wspiera administratora Serwisu w ocenie skuteczności reklam, pozwala  dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje reakcje odbiorców na działania administratora  Serwisu.  
 4. Więcej informacji o narzędziu Użytkownik może przeczytać na stronie dostawcy: https://pl pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142 .  

&10 

ManyChat 

 1. Serwis wykorzystuje ManyChat, jako narzędzia usprawniającego komunikację z odbiorcami w  mediach społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych działaniach marketingowych. 2. Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej treści do  zainteresowanych naszymi treściami i materiałami odbiorców. 
 2. Manychat pełni dwie role w zależności od celu, w jakim jest używany to jest: jako administrator  danych lub podmiot przetwarzający. 
 3. Więcej informacji o tym narzędziu Użytkownik uzyska w Polityce prywatności

&11 

Materiały video i pliki cookies 

 1. Na stronie internetowej Serwisu umieszczane są materiały audiowizualne pochodzące z serwisów  YouTube oraz Vimeo w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz  Vimeo Inc. 
 2. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych  pochodzących z wyżej wskazanych serwisów.  
 3. Jeśli Użytkownik nie wyrażasz na to zgody, nie powinien odtwarzać materiału video. 

&12 

Nota prawna 

 1. Treści umieszczone na stronie internetowej Serwisu oraz w obsługiwanych portalach społecznościowych Serwisu są przejawem własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym  stanowią one przedmiot praw autorskich administratora Serwisu. 
 2. Treści zamieszczone na stronie internetowej Serwisu mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz  nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.  
 3. Administrator Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez wyraźnej,  uprzedniej zgody administratora Serwisu.  
 4. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować  pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.  
 5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowych Serwisu w sposób zgodny z  prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności  intelektualnej osób trzecich.  
 6. W przypadku wątpliwości co do charakteru prawnego udostępnionej treści oraz tego, w jaki sposób  zgodnie z prawem Użytkownik ma prawo z niej korzystać, Użytkownik może wysłać wiadomość na  adres e-mail Serwisu wskazany na początku niniejszego Regulaminu, a otrzyma odpowiedź.  7. Treść tego Regulaminu może ulec zmianie. z powodu: 

7.1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz  konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia  lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść  Regulaminu; 

7.2. wprowadzenia nowych usług, zmiany ich zakresu lub charakteru; 

7.3. zmiany warunków technicznych świadczenia usług; 

7.4. zmiany zakresu naszej działalności i zmian organizacyjnych naszego przedsiębiorstwa 7.5. korekty błędów stylistycznych, językowych lub innych niemających merytorycznego  charakteru. 

 1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia poinformowania o zmianie  Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi przysługują takie same prawa jak  w przypadku zapisu do newslettera, w tym prawo odstąpienia. 
 2. Data aktualizacji Regulaminu jest podana na początku dokumentu.  

&13 

Procedura reklamacyjna 

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Serwisu,  newslettera lub udostępnionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wysyłając reklamację  bezpośrednio na podany adres e-mail doc@avantgroup.pl. 
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Odpowiedź w sprawie złożonej przez Użytkownika  reklamacji zostanie udzielona Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Użytkownikowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu powinien zwrócić się do stałego  polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej  umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie  postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami, skorzystania  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której  statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów. 
 3. W sprawach reklamacji Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest  pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr i która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy  konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego  zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie  usług. 

&14 

Obowiązki użytkownika 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

1.1. podawania w udostępnionych formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych  danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych; 

1.2. korzystania z treści, usług i funkcjonalności udostępnianych przez stronę w sposób  niezakłócający funkcjonowania strony oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego  prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie ze zwyczajami i zasadami współżycia  społecznego, w sposób niezakłócający funkcjonowania pozostałych użytkowników strony; 

1.3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach strony jakichkolwiek treści zabronionych przez  przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie  osób trzecich lub ich dobra osobiste; 

1.4. nieumieszczania treści o charakterze bezprawnym, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie  niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści  naruszających przepisy prawa; 

1.5. niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych; 

1.6. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji  nieprzeznaczonych dla Użytkownika.